10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில், கணிதப் பாடத்தில்கேட்கப்பட்ட, பாடப் புத்தகத்தில் இல்லாத, கட்டாயமாக்கப்பட்டவினாக்கள் பொதுவினாக்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில்கணிதப் பாடத்தில்கேட்கப்பட்டபாடப் புத்தகத்தில் இல்லாதகட்டாயமாக்கப்பட்டவினாக்கள் பொதுவினாக்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.