அனைத்து பள்ளிகளிளும் அன்னையர் பள்ளி பார்வை குழுவை ஏற்ப்படுத்த வேண்டும் என பள்ளிகல்வி த்துறை வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது

அனைத்து பள்ளிகளிளும் அன்னையர் பள்ளி பார்வை குழுவை ஏற்ப்படுத்த வேண்டும்  என பள்ளிகல்வி த்துறை வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது 

FOR MORE INFO.CLICK HERE