டி.ஆர் .பி வெளியிட்டுள்ள ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு விடைகள்


 டி.ஆர் .பி வெளியிட்டுள்ள  ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு விடைகள்


Teachers Recruitment Board  College Road, Chennai-600006

Teacher Eligibility Test 2012 (Supplementary) Initial Key answers for both Paper I and Paper II (Except Minority Languages)
The initial answer keys for Paper – I and Paper II of Tamilnadu Teacher Eligibility Test held on 14.10.2012 is published. The candidates can making representation either by post (or) in person to Teachers Recruitment Board about any key answers published. The representation will be accepted upto 26.10.2012 5:30 p.m. The minority languages key will be uploaded on Monday (22.10.2012) afternoon.
(* Denotes deleted questions due to printing error)
Utmost care has been taken in preparing the key for Paper –I and Paper – II and in publishing them. Teachers Recruitment Board reserves the right to correct any errors that may have crept in. Incorrect answers will not confer any right of enforcement.
           

Dated: 20-10-2012

                                                                                                                              Chairman
Home