தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் கையேடு,+2 CHEMISTRY, aNSWER KEY ,MAR 2011

கீழ்க்கண்ட இணைப்பு முகவரியை சொடுக்கவும் (click) http://www.scribd.com/doc/26400502/Guidebook-Rtiact